ข่าวที่ 1     พลังประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 1.46 แสนคัน

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ดส ได้บันทึกสถิติโลกการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ว่าเป็นการขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลกจำนวน 146,266 คัน ทำลายสถิติของประเทศไต้หวัน ที่มีผู้ขี่จักรยานพร้อมกันกว่า 70,000 คัน

 

                                                                                   

ข่าวที่ 2  วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการ CHOP Project หรือ Creative Hybrid Online Training ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการศึกษาที่เน้นการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในยุคศตวรรษที่ 21 การทำงานร่วมกันของสถาบันการศึกษาเพื่อนำความรู้ออกสู่สังคม และยังเป็นการตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคเสรีอาเซียน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ได้

                                                                                                                      IMG 7243s

ข่าวที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 15.15 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และหลังจากนั้นจะมีการปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
          สำหรับการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการเพิ่มพูน/ขยายองค์ความรู้เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบทรัพย์สิน การสร้างเครือข่าย และอื่นๆ ที่มีการใช้ในระดับสากล เพื่อการปรับใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดจนผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

                                                                                               MG 0493